Jump to content
  • entries
    5
  • comments
    6
  • views
    17288

About this blog

Svašta nešto...

Entries in this blog

 

Aura VA-50 Service Manual ~ deleted

Jopet jedno lagano štivo, ovaj put u sezoni odmora... Uživajte... P.S. Poštujući komentar moderatora skinuo sam servisno uputstvo. Ako je neko zainteresovan neka se javi na PP.

Quattor

Quattor

 

Audiolab 8000A Service Manual ~ deleted

Kao što napisah u naslovu - u pitanju je service manual za Audiolab 8000A... Kompletan... Uživajte! P.S. Poštujući komentar moderatora u postu za Aura VA-50 Service Manual skinuo sam servisno uputstvo. Ako je neko zainteresovan neka se javi na PP.

Quattor

Quattor

 

Soft-start...

Za sada samo kratko. Mrzi me da pišem ... Evo "energetskog" dela soft-starta:A evo i kontrolne logike (vidi šemu AC detector-a u prvom postu):Ovako kako je vezano, koristeći DIP switch, može se birati vreme za kašnjenje aktiviranja relea RLY1, od 2^3 = 8 x 20 msec. = 160 msec. do (2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6) = 120 x 20 msec. = 2,4 sec. Ko poveže druge izlaze 4024-ce dobiće drugi opseg. :cheers:Još samo par detalja...Elementi za ograničenje struje su otpornik R1 i termistor TH1. Termistor može biti čuveni SCK0512 (prečnik je 20 mm, otpornost na 25 °C je 5 Ω, maksimalna stalna struja je 12 A, otpornost pri maksimalnoj struji, na 25°C je 66 mΩ). Otpornik R1 treba sračunati prema konkretnoj vrednosti filtarskih kondenzatora, snazi transformatora i željenoj max. struji. Vrednost otpornika se najčešće kreće od 10 – 47 Ω. Snaga - što veća Prekidač SW1 je ON/OFF prekidač i može biti manje snage, jer provodi samo struju glavnog transformatora, koja je limitirana + struju kontrolne elektronike.Termički osigurač, mada može i bimetal, spasava stvar u slučaju da RLY1 otkaže poslušnost i ne prespoji elemente za ograničenje struje. U tom smislu, obezbediti njegov dobar termički kontakt sa otpornikom R1.C1 i C2 su kondenzatori koji sprečavaju varničenje kontakata i produžavaju im radni vek. Siguran izbor su kondenzatori vrednosti 4,7 nF, klase Y2, predviđeni za napon 250 (275) V AC.Rele neka bude sa kontaktima 16A/250V. Radni napon po želji.Objašnjenje za diode D1 i D2 pročitajte u mojim prethodnim postovima.Otpornici R1-R4 - prema naponu napajanja CMOS-a i prema max. struji koju 4024 može da sinkuje (vidi datašit). Služe da ulazi IC3a ne "vise u vazduhu". Ulaze logičkih kola koja ne koristite, ne ostavljajte da "vise".Izbor za R5, Q1, D1 i D2, videti u nekom od prethodnih postova.Eh, da - ne preterujte sa vrednošću otpornika R1 u energetskom delu. Ne preterujte ni sa vremenom zadrške. Disipacija na R1 može biti strašna. Uostalom, papir i olovku u ruke pa proverite.I još nešto - ono tamo u energetskom delu je nakačeno direktno na mrežni napon. Mrežni napon ubija! Čas posla! Ne čačkajte mečku, ako ne znate šta radite. Za ovo ovde, najbolje je da potražite nekoga sa formalnim obrazovanjem iz elektronike da vam pomogne u izradi i povezivanju. I ne padajte u iskušenje da pipnete koliko se greju elementi u energenskom delu. Šta god da radite - mrežni kabli isčupati iz mreže, pa se igrati.

Quattor

Quattor

 

Nastavak... Ukljucenje zvucnika sa zadrskom...

Ovaj deo šeme je nastavak one koja je prethodno prikazana. Dakle koristi se CMOS kolo 4538 i njegovi izlazi Q i Q’.Šema predstavlja sklop za uključenje zvučnika sa vremenskom zadrškom i za njihovo trenutno isključenje. Zvučnici se uključuju/isključuju preko relea RLY1. Prikazan je jedan rele, no mogu da se povežu i dva, i to redno ili paralelno. Kasnije o tome...Kako ovo čudo radi? Pretpostavimo da je izlaz Q 4538-ice nula. Tada je izlaz Q’ na “kecu”, tj. približno na nivou napona napajanja 4538-ice. Ovim je transistor Q1 potpuno otvoren, a kondenzator C1 ispražnjen preko otpornika R2. Otpornik R2 štiti transistor Q1 od prevelike struje prilikom pražnjenja kondenzatora. Ulaz šmit-trigera U1A je na nuli, te je i izlaz šmit-trigera U1B na nuli. Tranzistor Q2 je blokiran, a rele RLY1 je u mirnom stanju.Kada izlaz Q 4538-ice ode na visok nivo (približan naponu napajanja 4538-ice), izlaz Q’ pada na nulu i time blokira tranzistor Q1.Kondenzator C1 se puni naponom preko potenciometra (u praksi bi tu išao višeobrtni trimer) P1. Napon na ulazu šmit-trigera U1A raste po eksponencijalnom zakonu, no izlaz šmit-trigera U1B je i dalje na nuli. Kada napon na kondenzatoru C1 dostigne vrednost praga okidanja šmit-trigera, izlaz U1B ide na visok nivo (približan naponu napajanja šmit-trigera), otvara tranzistor Q2 i aktivira rele RLY1, uključujući na taj način zvučnike.Kako sračunati elemente?R2 – ograničava struju pražnjenja kondenzatora kroz Q1. Ako je tranzistor Q1 - BC337-25, iz datasheet-a je vidljivo da je max. struja kroz taj tranzistor 1A, no usvojićemo pola te vrednosti, dakle 500 mA – pri čemu Vce sat iznosi 0,7 V.R2 = (Vdd – Vce sat)/0,5A ... R2 = (12-0,7)/0,5 = 22,6 OmaVdd je napon napajanja 4538-ice – ovde pretpostavljeno 12 V.Biramo za R2, recimo 47 Oma, što daje struju pražnjenja kondenzatora C1 odIp = (Vdd – Vce sat)/47 Oma ... Ip = (12-0,7)/47 = 0,24 AR1 – bira se tako da tranzistor Q1 bude potpuno otvoren. Za BC337-25, faktor strujnog pojačanja iznosi 160-400, a mi biramo najnepovoljniji slučaj, dakle 160. Struja baze bi max. iznosila Ib = Ip/160 = 0,24/160 = 0,0015 A tj. 1,5 mA. Za Vdd = 12 V, otpornik R1 se računa kao:R1 = (Vdd-0,65)/Ib0,65 V je npon Vbe tranzistora Q1, te je R1 = (12-0,65)/0,0015 = 7567 Oma. Biramo manju standardnu vrednost, recimo R2 = 6k8.R3 – ista priča kao i za R1. Ako je rele recimo Schrack-ov RT314012, pa dva komada redno vezana, tako da je po jedan za svaki kanal, onda je struja kroz Q2 – 33,33 mA (datasheet za rele, daje podatak o 12 V nominalnog napona i 360 Oma otpornosti kalema; 12/360 = 0,03333 A, tj. 33,33 mA). Ib = 0,034/160 = 0,00022 A tj. 0,22 mA. R3 = (12-0,65)/0,00022 = 51590 Oma. Biramo neku manju standardnu vrednost, recimo R3 = 47 kOma.R4 - bira se prema vrednosti napona Vcc i izabranih relea i njihove veze. Recimo da su to dva gore pomenuta relea RT314012, redno vezana. Struja je kao što smo gore videli ista kroz svaki od njih, dakle 33,33 mA, dok im je nominalni napon 12 V. Ovo znači da napon Vcc treba da bude bar 2•12 V = 24 V. U ovom slučaju umesto R4 može se staviti kratkospojnik. Pretpostavimo da je napon Vcc uzet sa napajanja pojačala i da iznosi 42 V.R4 = (Vcc-Vce sat-24)/Irly = (42-0,7-24)/0,0334 = 518 Oma. Može se izabrati prva veća standardna vrednost, recimo R4 = 560 Oma.Ovde treba proveriti i potrebnu snagu otpornika. P = k • R4 • I^2, gde je k stepen sigurnosti, u praksi iznosi 3-5, a ja uvek biram 5.I = (Vcc-Vce sat)/(R4+2•Rrly) = (42-0,7)/(560+2•360) = 0,0323 A tj. 32,3 mAP = 5 • 560 • 0,0323^2 = 2,92 W. Otpornik R4 bi tako bio 560 Oma/2-3 WP1 – definiše vremensku konstantu punjenja kondenzatora. Napon na kondenzatoru – Vk, raste po eksponencijalnom zakonu:t – vreme punjenja kondenzatora, Vdd napon napajanja 4538-ice.Odavde sledi vreme punjenja kondenzatora:t = P1•C1•ln(Vcc/(Vcc-Vk))Vk treba uzeti da je gornji prag okidanja šmit-trigera, koji obično iznosi 70% njegovog napona napajanja, mada ova vrednost poprilično varira od kola do kola. Ako se ovo zameni u jednačinu za vreme punjenja kondenzatora, dobija se:t = 1,2•P1•C1Na taj način, ako pretpostavimo da je C1 = 47µF, a P1 = 220 kOma, dobijamo vreme zadrške uključenja zvučnika t = 1,2•220000•47•10^(-6) = 12,4 sec. Dakle, sigurno je da izaberemo P1 od 250 kOma, višeobrtni, da ga podesimo na polovinu otpornosti i tako zalemimo. Ostalo je stvar ukusa i probe. Obratite pažnju da P1 ne podesite na premalu vrednost, ili eventualno nulu, jer tada 4538-ca verovatno ispušta plemenitu dušu pokušavajući direktno da puni kondenzator.D1 štiti Q2 i može biti 1N4148 ili nešto od 1N400x. Zenerica D2 omogućava brže isključenje relea i nije obavezna. Napon zenerice odgovara nominalnom radnom naponu relea. 400 mW-na zenerica je OK.Sklop je X puta proveren u praksi i radi krajnje pouzdano, svaki put bez izuzetka.

Quattor

Quattor

 

AC detektor... Kome treba za pojačalo....

Ima raznih rešenja, većina radi svoj posao... Ja sam izmislio ovo za sebe, davnih dana, te rekoh da podelim i sa ostalima.AC detektor je galvanski odvojen od ostatka elektronike optokaplerom koji se vezuje na neki od sekundara glavnog transformatora. Veza optokaplera je preko otpornika Ra, Rb i Rc, kao i diode Da. Kondenzator Ca filtrira AC signal za više frekvencije, dodatno štiteći AC detektor od pogrešnog okidanja. Proračun je prost – struja kroz LED optokaplera je 10 mA što obezbeđuje širok izbor optokaplera bez obzira na CTR. Otpornici su namerno ovako povezani, kako bi se omogućila maksimalna fleksibilnost u odnosu na ulazni AC napon i termički rasteretili otpornici. Rb i Rc su jednakih vrednosti. Ekvivalnetni otpor je tada Re=Ra+0,5•Rb.Re = (Vac rms · 1.41 - Uf - 0,7)/0,01A----------------------------------------Vac rms - rms napon na izvodu trafoaUf - napon potreban za normalan rad optokaplera, najčešće 1.15 V - vidi datasheet (Vf)0,7 - pad napona na diodi Da0,01A - struja kroz optokapler - najčešća vrednost; vidi datasheetAko se pretpostavi da je najmanji naizmenični napon na glavnom transformatoru 15Vrms, Re približno iznosi 2 kΩ. Odavde sledi da bi Rb i Rc mogli da imaju vrednost od 2•2 kΩ, odnosno 3,9 kΩ. Snaga otpornika se računa kao:P = 5 · Rb · (0,01/2)^25 - empirijska vrednost - ne volim da mi se otpornik jako greje0,01 - onih 10 mA kroz optokapleršto u konkretnom slučaju iznosi standardnih 0,5W. Ovako sračunati otpornici Rb i Rc omogućavaju direktno vezivanje AC detektora na sekundar trafoa sa naponom od 15 Vrms, sa kratkospojnikom na mestu otpornika Ra.Otpornik Ra se bira ukoliko je AC napon veći od 15 V, i to tako da se u formulu za Re umesto Vac rms ubaci vrednost Vac rms -15V. Potrebna snaga otpornika se računa formulom:P = 5 · Ra · 0,01^2Vrednost kondenzatora Ca nije kritična – 22nF (običan MKT za 100V) će biti sasvim OK.Otpornik Rd je 4,7 kΩ (ukoliko je +Vcc = 5V, a R5 izaberemo da je 4k7, to je struja kroz tranzistor optokaplera oko 1 mA. Ako izaberemo struju kroz LED optokaplera od 10 mA, pokrićemo gotovo sve optokaplere, bez obzira na njihov CTR).R3 i C2 se biraju tako da vremenska konstanta za IC1a,b – MC14538 bude nešto veća od perioda ulaznog signala, jer je IC vezan u retriggerable modu. Kako se ulaz kači direktno na sekundar nekog od trafoa u pojačalu, to je frekvencija signala 50 Hz, pa je samim tim period signala 1/50 = 0,02 sec. ili 20 msec. Datasheet za 4538-icu daje formulu za vremensku konstantu kao T = R•C, tako da kombinacija R = 120 kΩ, C = 220 nF daje T ≈ 26 msec.C3 i R4 se biraju prema najmanjoj širini impulsa potrebnog za resetovanje bilo kog od kola prikačenih na IC2b i/ili IC2c. Vrednosti za C3 = 470 nF i R4 = 10 kΩ bi trebalo da obezbede impuls širine 1 msec. što bi bilo dovoljno da resetuje bilo šta od nakačene digitalije. D3 kratko spaja inverzni napon na C3 sa nestankom napajanja (nije preterano kritična, mogla bi i da se izostavi, no full verzija je full verzija).Prednosti: Krajnje pouzdan rad, čist jednosmerni napon kao indikacija AC napona - izlazi Q i Q' 4538-ice (nema tragova AC signala, kao kod standardnog izvodjenja) itd.Za ovaj put toliko... Pozdrav...

Quattor

Quattor

×