Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Guidelines

DIYAudio.rs forum je u privatnom vlasništvu gde Vlasnik -Administratori/Moderatori
imaju pravo da rade šta god smatraju potrebnim da stvari idu glatko kako je to moguće i na njemu ne važe pravila demokratije.

Članstvo je privilegija, ne pravo.Članstvo odlučuje onoliko koliko im administratori daju slobode.

Na forumu nije dozvoljeno:

1. Uvredljivo korišćenje psovki i bilo kakvih drugih vulgarnih izraza (osim u vicevima)

2. Voditi rasprave o veri, rasizmu , seksualnom i nacionalnom opredeljenju. (ovom tačkom se ne zabranjuju čestitke verskih praznika, slava)

3. Objavljivanje poruke i/ili sadržaja, linkova, slika, videa ili članaka koje prikazuju brutalnost, nasilje, pornografiju, pedofiliju i fašistički sadržaj.

4. Lažno predstavljanje i korišćenje višestrukih identiteta.

5. Kršenje privatnosti, kao što je npr. objavljivanje tuđe e-mail/kućne adrese, brojeva telefona, objavljivanje imena i prezimena i/ili drugih privatnih podataka diskutanata i trećih lica

6. Postavljati materijal zaštićen autorskim pravima (Piraterija), osim u slučaju da sami posedujete ta autorska prava.

7. Objavljivati materijal koji je neistinit i/ili netačan

8. Postavljanje sadržaja koji onemogućuju normalano funkcioniranje foruma

 

Tim zadržava pravo da ograniči, bilo privremeno ili trajno, bilo kog člana a smatra da krši ova pravila.

Oni će editovati i/ili premestiti postove i/ili njihove delove da bi bili uskladu sa pravilima foruma.

Postovi koji nisu u skladu sa Pravilima Foruma - biće premešteni u

"Ničiju Zemlju".

Traženje odgovora na pitanja i/ili razmena informacija, zasniva se na "pozetivnom" stavu.

Možete da ne volite ideju pravila, pa čak ida imate odbojnost prema nijma, ali ako se ne ponašate u skladu sa njima, možete ostaviti ovaj forum, ima i drugih mesta na internetu.

Admin/Mod Team